Object Pascal Https Download

procedure HttpsDownload (const FileSource:string; const FileDest:string); var Http: TIdHTTP; MS: TMemoryStream; IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1:TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL; begin Http := TIdHTTP.Create(nil); IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1 := TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL.Create(nil); try MS := TMemoryStream.Create; try IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1.SSLOptions.Method :=sslvSSLv23; IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1.SSLOptions.SSLVersions := [sslvSSLv2,sslvSSLv3,sslvTLSv1,sslvTLSv1_1,sslvTLSv1_2]; Http.IOHandler := IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1; Http.Get(FileSource, MS); MS.SaveToFile(FileDest); finally MS.Free; end; finally Http.Free; IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1.Free; end; end;  

Devamını Oku »

Object Pascal Check Internet Connection

uses Winapi.WinSock; function CheckInternetConnection(AHost: PAnsiChar): Boolean; var PHE: PHostEnt; GInitData: TWSAData; begin WSAStartup($101, GInitData); PHE := GetHostByName(AHost); WSACleanup; Result := (PHE <> nil); end; Kullanımı procedure TfrmMain.btnInternetControlClick(Sender: TObject); begin if CheckInternetConnection('www.google.com.tr') then ShowMessage('Bağlı') else ShowMessage('Bağlı Değil'); end;  

Devamını Oku »

Delphi define global scope

Delphi de global scope da önceden tanımlı derleyici koşulları eklemenin 2 yolu var örnek TRIAL adında bir koşul tanımlayacağız 1) Rad Studyo – Project-Options-Delphi Compiler-Conditional Defines 2)include file yöntemi ile 1. yöntem için Kodumuz procedure TForm1.btnTestClick(Sender: TObject); begin {$IFDEF TRIAL} ShowMessage('TRIAL.'); {$ELSE} ShowMessage('NOT TRIAL.'); {$ENDIF} end; 2. Yöntemde  predefines.inc isimli …

Devamını Oku »

Firebird Error loading plugin Engine12 Error loading plugin Engine12 plugins/Engine12 exists but can not be loaded.

Error loading plugin Engine12 Module D:\FBEMBED3\plugins/Engine12 exists but can not be loaded. bilgisayarım da firebird 2.5 versiyonunu kullanıyorum ama firebird  3 bir veritabanına bağlanmam gerekti bunun için firebird 3 embed versiyonunu indirdim. D:\FBEMBED3 klasörüne dosyaları çıkardım delphi tarafında conFb.Disconnect; conFb.Server:=fbServer; conFb.Database:=fbDatabase; conFb.Username:=fbUsername; conFb.Password:=fbPassword; conFb.Port:=fbPort; conFb.SpecificOptions.Values['Charset']:=fbCharset; if fbUseUnicode then conFb.SpecificOptions.Values['UseUnicode']:='True' else …

Devamını Oku »

python terminal ekranı temizleme

python terminal ekranda çalışır iken ekranı temizlememiz gerek durumlar oluşabilir bunun için windows işletim sisteminin cls veya linux sistemlerde clear komutunu çalıştırabiliriz bunun için import os os.system('cls' if os.name=='nt' else 'clear') python idle ekranında bu işe yaramıyor  Ctrl+J tuş kombinasyonuna basılı tutarak istediğiniz kadar boş satır elde edebilirsiniz veya print('\n'*50) …

Devamını Oku »

Bülbül Kasidesi

İsmi Sübhan virdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Bencileyin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül Bilirim âşıksın güle Gülün hâlinden kim bile. Bahçedeki gonca güle Dolaşıp söz atma bülbül. Bilirim âşıksın verde, Cünûnun var gâyet serde. Şu sînemde olan derde Bir de sen dert katma bülbül. Pervâz olup …

Devamını Oku »