Anasayfa / Database (Sayfa 4)

Database

Centos 8 Postgresql 13 Kurulumu

dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-8-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm dnf -qy module disable postgresql dnf install -y postgresql13-server /usr/pgsql-13/bin/postgresql-13-setup initdb systemctl enable postgresql-13 systemctl start postgresql-13 daha sonra uzak bağlantıyı açmak için /var/lib/pgsql/13/data/postgresql.conf dosyasının sonuna listen_addresses = ‘*’ ekleyip kaydedelim sonra /var/lib/pgsql/13/data/pg_hba.conf dosyasının sonuna host    all             all              0.0.0.0/0              scram-sha-256 host    all             all              ::/0                   scram-sha-256 ekleyip kaydedelim portu açmak için sudo firewall-cmd –zone=public –add-port=5432/tcp –permanent sudo …

Devamını Oku »

python jaydebeapi informix connect

conn = jaydebeapi.connect("com.informix.jdbc.IfxDriver", 'jdbc:informix-sqli://sunucuipyadadomain:1526/databasename:INFORMIXSERVER=infxservername;USER=username;Password=password;NEWLOCALE=tr_tr,tr_tr;NEWCODESET=8859_9,8859-1,819;IFX_LOCK_MODE_WAIT=-1;IFX_TRIMTRAILINGSPACES=1', [username,password], r"D:\ihk\programlar\jdbc-4.10.8.1.jar", ) JayDeBeApi 1.2.3 versiyonu ile birlikte bazı hatalar giderilmiş daha önce yanında ekstra kurulum yaptığımız JayDeBeApi3-1.3’a gerek kalmadı. https://github.com/baztian/jaydebeapi  

Devamını Oku »

Postgresql upper lower Türkçe karakter sorunu için function

Postgresql veritabanı kullanıyor ve türkçe karakter girişi yaptığınız alanlarda upper lower fonksiyonlarında sıkıntı yaşıyorsanız bunun sebebi veritabanınızı create ederken locale vermediğiniz için olabilir. örnek postgresql create database cümlemiz: CREATE DATABASE my_db ENCODING='UTF-8' LC_COLLATE='tr_TR.UTF-8' TEMPLATE=template0;   CREATE OR REPLACE FUNCTION "public".upper_tr("varchar") RETURNS "varchar" AS $BODY$ BEGIN RETURN UPPER(TRANSLATE($1,'ıi','Iİ')); END; $BODY$ LANGUAGE …

Devamını Oku »