Anasayfa / 2018 (Sayfa 2)

Yearly Archives: 2018

Object Pascal TFormatSettings

Object Pascal TFormatSettings Format Settings uses System.SysUtils Winapi.Windows formatSettings : TFormatSettings; {$REGION 'SET FORMATSETINGS'} GetLocaleFormatSettings(LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, formatSettings); formatSettings.ThousandSeparator := ','; formatSettings.DecimalSeparator := '.'; formatSettings.DateSeparator := '.'; formatSettings.TimeSeparator := ':'; formatSettings.ShortDateFormat := 'dd.mm.yyyy'; formatSettings.ShortTimeFormat := 'hh:mm'; formatSettings.LongTimeFormat := 'hh:mm'; {$ENDREGION}  

Devamını Oku »

Object Pascal TDateTime türü

TDate Time türü aslında kayan noktalı bir sayıdır. Bu sayının tam kısmı 12/30/1899 tarihinden, OLE otomasyonu ve Microsoft Win32 uygulamaları tarafından kullanılan temel tarihten bu güne kadar geçen gün sayısını gösterir.(Daha önceki yılları belirtmek için eksi değerler kullanmak gerekir) ondalık kısmı ise zamanı gösterir. Örneğin : 3,75 değeri 1990 yılının …

Devamını Oku »

Object Pascal / Delphi Static Variable

C programlama dilinde var olan static tanımlı değişkenlere static tanımı yaptığımızda ve initialization(ilkleme, ilk değer verme) değeri verdiğimizde nesne birdefa hayata gelir ve hayata gelirken verdiğimiz değerle başlar tek fark ilgili kod bloğuna tekrar uğrandığında nesne tekrar hayata gelmez ve initialization değeri yüklenmez örnek vermek gerekirse #include<stdio.h> int foo() { …

Devamını Oku »

Object Pascal Https Download

procedure HttpsDownload (const FileSource:string; const FileDest:string); var Http: TIdHTTP; MS: TMemoryStream; IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1:TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL; begin Http := TIdHTTP.Create(nil); IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1 := TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL.Create(nil); try MS := TMemoryStream.Create; try IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1.SSLOptions.Method :=sslvSSLv23; IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1.SSLOptions.SSLVersions := [sslvSSLv2,sslvSSLv3,sslvTLSv1,sslvTLSv1_1,sslvTLSv1_2]; Http.IOHandler := IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1; Http.Get(FileSource, MS); MS.SaveToFile(FileDest); finally MS.Free; end; finally Http.Free; IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1.Free; end; end;  

Devamını Oku »

Object Pascal Check Internet Connection

uses Winapi.WinSock; function CheckInternetConnection(AHost: PAnsiChar): Boolean; var PHE: PHostEnt; GInitData: TWSAData; begin WSAStartup($101, GInitData); PHE := GetHostByName(AHost); WSACleanup; Result := (PHE <> nil); end; Kullanımı procedure TfrmMain.btnInternetControlClick(Sender: TObject); begin if CheckInternetConnection('www.google.com.tr') then ShowMessage('Bağlı') else ShowMessage('Bağlı Değil'); end;  

Devamını Oku »

Delphi define global scope

Delphi de global scope da önceden tanımlı derleyici koşulları eklemenin 2 yolu var örnek TRIAL adında bir koşul tanımlayacağız 1) Rad Studyo – Project-Options-Delphi Compiler-Conditional Defines 2)include file yöntemi ile 1. yöntem için Kodumuz procedure TForm1.btnTestClick(Sender: TObject); begin {$IFDEF TRIAL} ShowMessage('TRIAL.'); {$ELSE} ShowMessage('NOT TRIAL.'); {$ENDIF} end; 2. Yöntemde  predefines.inc isimli …

Devamını Oku »

Firebird Error loading plugin Engine12 Error loading plugin Engine12 plugins/Engine12 exists but can not be loaded.

Error loading plugin Engine12 Module D:\FBEMBED3\plugins/Engine12 exists but can not be loaded. bilgisayarım da firebird 2.5 versiyonunu kullanıyorum ama firebird  3 bir veritabanına bağlanmam gerekti bunun için firebird 3 embed versiyonunu indirdim. D:\FBEMBED3 klasörüne dosyaları çıkardım delphi tarafında conFb.Disconnect; conFb.Server:=fbServer; conFb.Database:=fbDatabase; conFb.Username:=fbUsername; conFb.Password:=fbPassword; conFb.Port:=fbPort; conFb.SpecificOptions.Values['Charset']:=fbCharset; if fbUseUnicode then conFb.SpecificOptions.Values['UseUnicode']:='True' else …

Devamını Oku »